تمام پرداختی های شما کاربران جهت خرید پروژه بدون هیچ کاستی به حساب امورخیریه واریز می گردد